Taitaen satulassa - Hevosavusteiset tunnetaito -ohjaukset

Hevosavusteiset tunnetaito-ohjaukset/kuntouttava tallitoiminta on tarkoitettu:

 • Kaikenikäisille tukea tarvitseville ja niin mielen kuin kehon hyvinvointia hakeville aikuisille, lapsille ja nuorille.
 • sosiaalisen toimintakyvyn vahvistamiseksi
 • syrjäytymisvaarassa oleville/opiskeluista pudonneille
 • lastensuojelun avohuollon tukitoimeksi
 • kehitysvammaisille
 • mielenterveyskuntoutujille

Hevosavusteinen kuntouttava/hyvinvointia rakentava toimintamme on Etelä-Pohjanmaan alueen Green Care -palvelua, jonka tavoitteena on yksilön elämänvoiman ja hyvinvoinnin lisääminen luontosuhteessa, jota hevonen meillä tarjoaa.

Tunnetaito-ohjaukset on suunnattu yksilölle tai ryhmille. Toiminnalla tuetaan ja kehitetään:

 • sosiaalisia taitoja
 • vuorovaikutustaitoja
 • itsetuntoa
 • tunneilmaisua
 • toiminnan ohjausta
 • itsesäätelyä
 • keskittymiskykyä
 • rauhoittumista ja rentoutumista
 • rajoihin asettumista
 • vastuuntuntoa
 • kielellisiä taitoja
 • kehonhallintaa

Hevosavusteinen tunne-taito -ohjaus on ammatillisesti ohjattua yksilön ja hevosen/ponin väliseen vuorovaikutukseen keskittynyttä, jossa tavoitellaan onnistumisia, positiivisia kokemuksia, omaa pystyvyyden tunnetta ja mielialan kohottamista. Näin asiakkaan identiteetti saa mahdollisuuden vahvistua. Talliyhteisöön kuuluminen luo tärkeyden tunnetta ja on yksilöä vahvistava kokemus. 

Hevosavusteisella tunnetaito-ohjauksella/sosiaalipedagogisella hevostoiminnalla on havaittu olevan myönteisiä vaikutuksia yksilön minäkuvaan, vuorovaikutustaitojen vahvistumiseen ja käytöshäiriöihin. Omien tunteiden ja tarpeiden tunnistaminen sekä ilmaisu on vahvistunut, mikä vahvistaa itsehillintää ja luo rakentavan pohjan sosiaalisille taidoille niin koulu- kuin työelämässä.


Miten ja miksi tunnetaitoja harjoitellaan tallilla?


Elämä on täynnä tunteita. Tunteilla on meille erityinen tärkeä tehtävänsä: Pelko ohjaa meitä välttämään mahdollisia vaaroja, innostus ohjaa meitä polkemaan eteenpäin kohti tavoitteita, suru kertoo jostakin tärkeästä... Tunteet tulevat ja menevät, ja me koemme tunteet jokainen omalla erityisellä tavalla. Tunteilla on merkityksensä ja toisinaan suunnaton voimansa.  Tunteiden kuvaileminen ja tunteista puhuminen on tärkeää, jotta ihmiset voisivat oppia ymmärtämään itseään ja toisiaan.

Se, kuinka käyttäydymme ja toimimme tunteiden kanssa, ovat tunnetaitoja. Tunnetaidot kehittyvät koko elämän vuorovaikutuksessa toistemme kanssa. Sen lisäksi meillä on mahdollisuus harjoittaa niitä, vaikka emme omaisi ns. luonnostaan vahvoja tunnetaitoja. 

Hevoset ja talliympäristö on yksi tunnetaitojen harjoittelun mahdollistava ja siihen erityisen hyvin soveltuva, hevosten herkän vuorovaikutus- ja tunneilmaston aistimiskyvyn vuoksi.


.


Miksi opetella tai vahvistaa tunnetaitoja?


Tietoisuus siitä, että tunteet ovat olemassa ja ohjaavat käyttäytymistämme järkimielen rinnalla ennustaa hyviä sosiaalisia taitoja, sosiaalista pätevyyttä ja tovereiden hyväksyntää.

Tunnetaidot ovat käsitys tunteiden olemassaolosta, vaikutuksesta, tunteiden tunnistamista ja niiden käsittelyä ja ilmaisua. Nämä taidot edistävät terveyttä ja luovat niin omaa kuin ympäristön hyvinvointia.

Tunnetaitojen vahvistuminen on tutkitusti parantanut sosiaalisia taitoja, sosiaalisia suhteita ja vähentänyt sosiaalista ahdistuneisuutta. Tunnetaidot kietoutuvat ihmisen kehitykseen monin tavoin. Ne vaikuttavat

 • sosiaaliseen kyvykkyyteen ja koulusuoriutumiseen
 • suosittuna tai epäsuosittuna olemiseen
 • kykyyn jakaa omastaan
 • taitoon auttaa muita
 • tunteeseen omasta kyvystä ratkaista ongelmia (ratkaisukeskeisyys)
 • kykyyn pyytää tunne-elämän pulmissa apua perheenjäseniltä tai läheisiltä
 • suhtautumiseen vanhempia ja yhteiskuntaa kohtaan
 • terveyteen aikuisiällä
 • työuran kehittymiseen
 • päihteiden käytön määrään
 • väkivallattomuuteen.
.


Miten hevosavusteiset tunnetaito-ohjaukset tapahtuvat käytännössä?


Varauksen jälkeen, ohjaus aloitetaan suunnittelu-tapaamiselle. Suunnittelussa on läsnä asiakas, hevonen/poni ja tunnetaito-/sos.ped.hevostoiminnan ohjaaja sekä mahdollisesti asiakkaan läheinen tai ohjausta suositellut taho. 

Jakson alussa toiminnalle asetetaan tavoitteet yhdessä asiakkaan kanssa. Tavoitteiden täyttymistä, niitä kohti käyvää matkaa seurataan päiväkirjalla mikä kulkee ohjauksissa mukana. Päiväkirjaan kirjataan tavoitteet, yhdessä suunnitellut menetelmät ja onnistumiset. Ammatillinen ohjaaja suunnittelee toiminnan mahdollistavan positiivisia kokemuksia ja näin pystyvyyden tunnetta vahvistaen. Ohjauksessa tapahtuvien oivalluksien, itsetuntemuksen ja toiminnan ohjaamisen vahvistumisen siirtyminen ja näkyminen arjessa asiakkaan omassa ympäristössä, kirjataan mahdollisuuksien mukaan myös arviointeihin. Samoin asiakkaan arjessa syntyneitä haastavia tilanteita on suositeltavaa kirjata, jolloin ohjauksessa voidaan keskittyä erityisesti arjessa koettuihin haasteisiin. Jakson aikana otetaan toiminnasta valokuvia, jotka liitetään päiväkirjaan. Kuvien tarkoituksena on niihin palatessa, vahvistaa ja nostaa esille harjoitettuja tunnetaitoja.

Jakso on kestoltaan tavallisesti 2kk ja sisältää 8 tai 10 ohjauskertaa. Kaikki alkaa tutustumisesta hevoseen ja sen käyttäytymiseen hoitamalla sitä. Hevonen on vuorovaikutuksessaan hyvin avoin, suora ja tunteemme takaisin heijastava. Hevosta hoitaessa, kohtaamme joskus itsestämme tunteen, jota olemme saattaneet parhaamme mukaan pitää piilossa, tai peittää pänvastaisen käytöksen alle. Hevonen antaa meille näin ensimmäisen askeleen itseen tutustumisen seikkailuun. Hevosen käsittelyä harjoitellaan jakson edetessä monipuolisesti: Taluttamalla, puhdistamalla, ruokkimalla, varustamalla, ratsastamalla, kärryillä ajamalla ja hevosten agility-tehtävillä. Jokaisella harjoittelulla on tarkoituksensa ja harjoituksen ohessa käymme asiakkaan kanssa läpi esim. Tietoisuustaito-harjoituksia, läsnäoloharjoituksia, sietämisen taitoa, itsensä ilmaisua, rajan asettamista jne. Teemme myös talliaskareita, kuten siivousta ja vesien laittamista, varusteiden huoltoa. Myös talliaskareilla on oma tärkeä tehtävänsä: mm. Yksilön toisesta huolehtimisen kyvyn esillenosto, käden jäljestä iloitseminen, kuormituksen purkaminen.

Jakson aikana keskustelemme omista kokemuksista, onnistumisista ja epäonnistumisista. Pohdimme omien valintojen vaikutuksia lopputulokseen, ajan antamisen merkityksestä, ystävyys-suhteen muodostumisesta jne. Tutkailemme myös hevosen herättämiä tunteita, nimeämme, tunnistamme ja ilmaisemme niitä toistamme tukien.

Tunnetaito-ohjauksiin osallistuvat hevoset/ponit ovat tallistamme erityisesti työhönsä sopivaksi valittuja, lempeitä ja avoimia ihmisen kohtaamiselle, ja omaavat vahvan luottamus-suhteen ihmiseen.

Hevosavusteinen tunnetaito-ohjaus on ammatillista ohjausta.

Ohjauksesta ja jakson suunnitellusta vastaa koulutettu Tunnetaito -ohjaaja Mervi Syrjälä:

 • Lähihoitaja: Lasten- ja nuorten hoiva ja kasvatus 2006
 • Dialektiivinen käyttäytymisterapia, kokemusasiantuntija 2014
 • Kasvatustieteiden perusopinnot 2015
 • Lasten - ja nuorten tunnetaito-ohjaaja 2018
 • Sosiaalipedagogiikan perusteet 25op. 2019
 • Opiskelee liikunta- ja urheilupsykologiaa
 • Kasvattaja ja äiti 7:lle lapselle: 2002, 2004, 2007, 2008, 2010, 2012, 2013
 • Ratsastuskouluyrittäjä ja tavoitteellisesti estaratsastuksessa 2-3 tasolla kilpaileva, hevosalan harrastaja/toimija vuodesta 1996

Varaa/tiedustele hevosavusteisesta toiminnasta

Ole hyvä ja jätä yhteystietosi niin otamme sinuun yhteyttä niin pian kuin voimme.